Zarząd kancelarii antywindykacyjnej

antywindyktor

przedsiębiorca, prawniki i konsultant.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 roku. Według Law So­ciety of Ire­land dys­po­nuje upraw­nie­niami do uży­wa­nia ty­tułu za­wo­do­wego i wy­ko­ny­wa­nia za­wodu radcy praw­nego na te­re­nie Re­pu­bliki Ir­lan­dii i jed­no­cze­śnie od 2013 roku po­siada upraw­nie­nia So­li­ci­tora – ir­landz­kiego radcy prawnego, z uprawnieniami prawnika międzynarodowego.

Reprezentuje klientów w środowisku międzynarodowym dzięki posiadanym filiom kancelarii w Londynie, Zurychu i Hongkongu.  Działalność w Polsce prowadzi w kancelariach we Wrocławiu i Warszawie.

Pomaga przedsiębiorcom ustabilizować skomplikowane sprawy natury prawno – finansowej, poprzez dostarczanie narzędzi w postaci kreatywnego doradztwa w obszarach biznesu i zarządzania. Do­tych­cza­sowa prak­tyka za­wo­dowa po­zwo­liła mu ugrun­to­wać i po­sze­rzyć zdo­bytą wie­dzę teo­re­tyczną, a także wzbo­ga­cić do­tych­cza­sowe kwa­li­fi­ka­cje o umie­jęt­no­ści me­ne­dżer­skie. Podczas swo­jej dzia­łal­no­ści praw­ni­czej, w jej po­cząt­ko­wym sta­dium, zwią­zany był z fir­mami dzia­ła­ją­cymi w branży ubez­pie­cze­nio­wej, od­szko­do­waw­czej i win­dy­ka­cyj­nej. Brał udział w rocz­nym pro­jek­cie me­na­dżer­skim „Ma­na­ge­ment De­ve­lop­ment”. Przez trzy lata był ści­śle zwią­zany z ban­ko­wo­ścią, gdzie w ra­mach działu win­dy­ka­cji pro­wa­dził po­stę­po­wa­nia są­dowe i eg­ze­ku­cyjne, nad­zo­ro­wał prace pod­le­głych jed­no­stek z po­ziomu cen­trali ban­ków i jako me­na­dżer pod­le­głych ze­spo­łów. W jed­nej ze zna­nych kan­ce­la­rii spe­cja­li­zu­ją­cych się w win­dy­ka­cji wie­rzy­tel­no­ści ma­so­wych po­wie­rzono mu funk­cję Dy­rek­tora Za­rzą­dza­ją­cego. Po­nad to uczest­ni­czył w pro­jek­tach wdra­ża­nia sys­te­mów do ob­sługi win­dy­ka­cji, do­ra­dzał w tym za­kre­sie fir­mom ob­słu­gu­ją­cym port­fel ma­so­wych wierzytelności. Doradzał i do­ra­dza kan­ce­la­riom praw­nym w za­kre­sie au­dytu, przy ob­słu­dze port­feli ma­so­wych, wdra­ża­niu cer­ty­fi­katu ja­ko­ści ISO, czy też cu­sto­mer re­la­tions me­neg­ment. 

Jako praktyk, jest autorem licznych artykułów tematycznych, w których wskazuje praktyczne wskazówki dedykowanym grupom obiorców. Pomaga dłużnikom stanąć na nogi, tak opisują jego działalność redaktorzy takich gazet jak: Dziennik Gazety Prawnej, czy też Forbes.

Nie boi się mówić o niedoskonałościach systemu prawa w Polsce, staje w obronie tych, którzy stają się niejednokrotnie jego ofiarami. Wielokrotnie podkreśla, że nie mógłby być skutecznym antywindykatorem, gdyby nie wiedział wszystkiego o windykacji należności. To właśnie w tym obszarze zdobywał doświadczenie, aby później móc stworzyć nową branże, potocznie nazywaną przez dziennikarzy: antywindykacją.

Dodatkowo sylwetkę postaci opisują liczne wywiady na łamach czasopisma biznesowego Forbes, czy też wywiady w rozgłośniach radiowych w całej Polsce.

Jest autorem licznych poradników dłużnika. Stale odwiedza programy telewizyjne i radiowe w Polsce. Pracuje m.in. z zarządami firm, średnią i wyższą kadrą menedżerską, przedsiębiorcami, oraz dziesiątkami tysiącami osób poprzez internetowych czat, na którym można go spotkać każdego dnia i zapytać o poradę.

Uwielbia mocną kawę i rozmowy z ludźmi. Za swoje największe osiągnięcia życiowe uznaje poznanie swojej przyszłej żony. Uwielbia swoją pracę oraz to jakie mu daje możliwości. Wielokrotnie powtarza: „ mogłem zostać prawnikiem jak wszyscy” a zostałem prawnikiem, który po wygranej sprawie staje się przyjacielem rodziny.  Uwielbiam tem moment, kiedy w trakcie konsultacji w kancelarii, mogę być świadkiem metamorfozy załamanego człowieka. To właśnie mocny uścisk dłoni i głębokie spojrzenie klientów, motywuje mnie do jeszcze bardziej zdeterminowanego działania w tej branży. 

Jego motto życiowe brzmi: „ Z każdej sytuacji musi być jakieś wyjście, a każda sprawa musi mieć logiczne rozwiązanie”

Nie lubi spać dłużeni niż 6 godzin dziennie. Nazywa się „pedantem w wolnych chwilach”. Zaskakuje klientów swoją kreatywnością, ale przecież nie powinni się temu dziwić, skoro decydując się na spotkanie mają doczynienia nie tylko z praktykiem, ale też wizjonerem, który sam zbudował swoją branże i  do tego indywidualne usługi.

Jego wizją jest znaleźć wyjście z sytuacji kryzysowych, ponieważ takie rozwiązania, to namacalny sukces, każdej idei. Zawsze powtarza, że lubi się otaczać ludźmi mądrzejszymi od siebie, przysłowiowe burze mózgów, to środowisko w którym najlepiej się odnajduje.