optymalizacja podatkowa

zmniejsz opodatkowanie w swojej firmie

Celem podatkowym każdej Spółki/Właściciela powinna być optymalizacja podatkowa podejmowanych działań, ograniczenie ryzyka sankcji ze strony organów państwowych i okresowa weryfikacja istniejących procedur w tym zakresie.

Na ograniczenie ryzyka podatkowego pozwala m.in. umiejętnie zbudowana mapa ryzyka podatkowego, dokumentacja w zakresie cen transferowych, kwalifikacje personelu i sprawny przepływ informacji w Spółce, zwłaszcza w przypadku grup kapitałowych.

Przeprowadzenie analizy podatkowej spółki ma na celu identyfikację rozwiązań w zakresie optymalizacji fiskalnej. Wnioski z raportu służą do przedstawienia ewentualnych kierunków działania dla Zarządu i Właścicieli.

 

Analizy podatkowe

PRZEDMIOT OFERTY

W oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie możemy świadczyć:

 • usługi w zakresie cen transferowych,
 • usługi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT,
 • usługę budowy mapy podatkowej,
 • analizy podatkowe.

OBSZARY USŁUG

Ceny transferowe 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji, obejmującej:

 • określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
 • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
 • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
 • wskazanie innych czynników – w przypadku, gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały też inne czynniki,
 • określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Dlatego ustalanie cen towarów i usług podlegających wymianie w ramach grupy spółek powiązanych i właścicieli jest jednym z kluczowych wyzwań dla  zespołu finansowo-księgowego firmy. Nasze rozwiązania pozwalają minimalizować ryzyko zakwestionowania przez ograny podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Wskazanie najlepszego rozwiązania wymaga szczegółowej analizy od strony finansowej i podatkowej. Powinno również uwzględniać uwarunkowania i cele biznesowe firmy. W ten sposób postrzegamy zagadnienie cen transferowych i pomagamy klientom w rozwiązywaniu ich problemów.

 

Nasze projekty w zakresie cen transferowych obejmują zwykle następujące działania:

 • system dokumentowania cen transferowych,
 • przegląd rozliczeń w transakcjach z podmiotami powiązanymi dla oceny istniejącego ryzyka,
 • pomoc w tworzeniu dokumentacji uzasadniającej obronę obciążeń z tytułu usług wewnątrzgrupowych jako kosztów podatkowych,
 • wybór metod i ustalanie rynkowego poziomu rozliczeń w transakcjach dotyczących wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje na znaki towarowe, technologię).
 • opracowywanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z wymaganiami art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • szkolenia w zakresie cen transferowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek VAT

W zakresie podatku dochodowego od osób wnych i podatku VAT oferujemy przede wszystkim usługi:

 • analizy planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych w spółkach,
 • restrukturyzacji kapitałowej/organizacyjnej przedsiębiorstw – optymalizacja podatkowa,
 • analizy ryzyka podatkowego,
 • analizy podatkowej planowanych przekształceń i likwidacji spółek,
 • projekty dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – ceny transferowe,
 • weryfikacja kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym,
 • ocenę skutków przeprowadzonych transakcji w świetle podatku VAT,
 • analizę wariantów zwiększających płynność finansową. 

Mapa ryzyka podatkowego – optymalizacja podatkowa 

Złożoność i niestabilność prawa podatkowego i jego interpretacji, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych połączony z rygorystycznymi przepisami sanacyjnymi, wymogi sprawozdawczości finansowej oraz rosnące oczekiwania właścicieli to główne czynniki kształtujące ryzyko podatkowe.

Nasz zespół umożliwia identyfikację ryzyk oraz obszarów potencjalnych optymalizacji podatkowych. Zarządzanie ryzykiem podatkowym powinno być postrzegane jako narzędzie biznesowe służące kształtowaniu polityki podatkowej.

Pomagamy w opracowaniu narzędzia Mapa ryzyka Podatkowego pozwalającego na: identyfikację obszarów, przyczyn i miejsc wystąpienia ryzyka podatkowego, w których konieczne są działania ograniczające to ryzyko, ocenę znaczenia danego ryzyka pod względem jego materialności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, monitorowanie i bieżącą analizę ryzyk podatkowych, kontrolę rozliczeń oraz ocenę efektywności procesu zarządzania ryzykiem podatkowym w ramach funkcji kontroli wewnętrznej.

 

Zapraszamy do rozmowy z naszym konsultantem.