Antywindykacja - Kreatywna księgowość

Antywindykacja - Kreatywna księgowość

Termin „kreatywna księgowość” od pewnego czasu robi w Polsce karierę i ma zdecydowanie negatywne konotacje. Pozostaje to w sprzeczności ze słownikową definicją kreatywności, gdzie kreatywność to proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne natomiast, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań.

Czy księgowy lub dyrektor finansowy sporządzając sprawozdanie finansowe może być kreatywny? Przecież zarówno standardy międzynarodowe w tzw. założeniach koncepcyjnych, jak i polska ustawa o rachunkowości jako jeden z fundamentów wysokiej jakości sprawozdawczości finansowej wymienia zasadę ostrożności wyceny.

Zasada ta, tak często podkreślana przez audytorów, oznacza daleko idącą rozwagę przy stosowaniu subiektywnych ocen potrzebnych do dokonywania oszacowań w warunkach niepewności. Chodzi o to, aby wykazywane w bilansie aktywa nie zostały zawyżone, zaś zobowiązania zaniżone. Z drugiej jednak strony, te same standardy wskazują, iż stosowanie zasady ostrożnej wyceny nie uprawnia do tworzenia nadmiernych rezerw, celowego zaniżania aktywów lub przychodów, czy też zawyżania zobowiązań lub kosztów, ponieważ w takim wypadku sprawozdanie finansowe również nie byłoby wiarygodne. Zadaniem osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość jest zatem wypośrodkowanie tych dwóch – zdawałoby się przeciwstawnych – zaleceń na każdy dzień bilansowy.

 

Oferujemy zaangażowanie w prowadzenie zleceń opartych na rzetelnych relacjach z naszym klientem, gwarantując płynność finansową.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.