Podatki

Podatki – jak firmy unikają opodatkowania

Optymalizacje podatkowe – czy warto ?

Przy podejmowaniu decyzji gospodarczych przedsiębiorcy kierują się głównie maksymalizacją zysków, a więc aby były one korzystne dla firmy zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, gospodarczego, finansowego, jak i podatkowego. W tym celu często podejmują działania mające na celu obniżenie należnych podatków do zapłaty.

Taka optymalizacja podatkowa nie jest zabroniona przez przepisy pod warunkiem, że wykorzystuje się legalne środki. Jakie są obszary optymalizacji podatkowej, czyli w jaki sposób można obniżyć wysokość podatku VAT, PIT, a nawet składek ZUS ?

  Metody optymalizacji podatkowej można podzielić na dwie kategorie:  optymalizacja oparta o międzynarodowe planowanie podatkowe optymalizacja podatkowa oparta o polskie prawo.

Optymalizacja podatkowa oparta o międzynarodowe planowanie podatkowe.

Do tej kategorii można zaliczyć następujące metody:

 

1. Założenie/przeniesienie firmy za granicę

A dokładnie – do kraju, w którym zobowiązania podatkowe są niższe niż w kraju macierzystym przedsiębiorcy. Szczególną popularnością cieszą się tu tzw. raje podatkowe.

2. Zmiana rezydencji podatkowej     

Takie rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób fizycznych. Polega ono na zmianie jurysdykcji, w ramach której opłaca się przewidziane lokalnym prawem podatki. Zmiana rezydencji podatkowej nie jest równoznaczna ze zmianą obywatelstwa ani miejsca zamieszkania.

3.    Trust  

W przypadku działań podejmowanych w ramach optymalizacji podatkowej, trust oznacza umowę pomiędzy donorem, czyli podmiotem przekazującym konkretny majątek, a tzw. trustee – podmiotem zarządzającym owym majątkiem. Trust ma za zadanie chronić majątek przed ewentualnymi wierzycielami, a z punktu widzenia optymalizacji podatkowej chroni przed nadmiernym opodatkowaniem majątku w przypadku jego dziedziczenia.

4. Utworzenie holdingu zagranicznego     

Holding to struktura w skład której wchodzą podmioty gospodarcze niezależne pod względem prawnym i organizacyjnym, ale finansowo i decyzyjnie zależne od podmiotu dominującego. Odpowiednio zorganizowany holding zagraniczny umożliwi taki przepływ kapitału, jaki zagwarantuje najniższe możliwe zobowiązania podatkowe

 5. Międzynarodowa struktura biznesowa

Jest to rozwiązanie podobne do holdingu zagranicznego, ale o wiele mniej rozbudowane i skomplikowane pod względem organizacyjnym. Przykładem może być spółka komandytowa, a dokładnie, popularna w naszym kraju, polska spółka komandytowa z maltańskim komplementariuszem.

6. Utworzenie fundacji prywatnej  

Jest to bezosobowa osoba prawna służąca przede wszystkim ochronie powierzonego jej majątku. Istnieją jurysdykcje, w których fundacje prywatne są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia optymalizacji podatkowej.

Nowe przepisy uderzą w nierzetelnych przedsiębiorców

Ostanie zmiany w prawie podatkowym mają zwiększyć wpływy budżetowe głównie kosztem największych podmiotów na rynku. Zdaniem ustawodawcy, to właśnie ta grupa przedsiębiorców najczęściej może sobie pozwolić na tzw. „agresywną optymalizację”.

27,5 mld złotych. To kwota, która ma zasilić budżet państwa w latach 2018-2027 dzięki odbudowaniu źródeł dochodów z CIT. Jakich zmian mogą oczekiwać przedsiębiorcy? Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada m.in. powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem uzyskiwania dochodu oraz określa reakcje na konkretne przykłady agresywnej optymalizacji podatkowej.

 

Przedsiębiorca nie uniknie opodatkowania:

Ustawodawca uzasadnia walkę z optymalizacją podatkową m.in. konstytucyjną zasadą sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Różne zasady opodatkowania dochodów wynikającego z tożsamych z ekonomicznego punktu widzenia zdarzeń jest z opinii ustawodawcy naruszeniem konstytucyjnych zasad. Skąd biorą się różnice? Czy większe podmioty są uprzywilejowane?Ustawodawca doszukuje się przyczyn nierówności m.in. w dostępie do optymalizacji. Innymi słowy, którego przedsiębiorcę stać na płacenie niższych podatków w legalny sposób?

Ekonomiczna „opłacalność” tego typu działań wzrasta wraz z kwotą dochodów, których ma ona dotyczyć. Wynika to przede wszystkim z konieczności poniesienia, często znacznych, kosztów obsługi całego procesu. Na ich poniesienie mogą sobie pozwolić przede wszystkim duże przedsiębiorstwa. Stawia to je tym samym w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych podatników.

 

Resort finansów wymienia sposoby unikania opodatkowania przez największe firmy i korporacje międzynarodowe. Zalicza do nich m.in. nadmierne odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych, kreowanie strat kapitałowych czy fikcyjne usługi niematerialne, realizowane z udziałem podatkowych grup kapitałowych czy kontrolowanych spółek zagranicznych.

Zapowiada tym samym walkę z uchylaniem się od płacenia podatków i zapewnia nierzetelnych przedsiębiorców o swojej reakcji na konkretne zachowania, które skutkują niezasadnym obniżeniem bazy podatkowej.  Nowe źródło przychodów  W ustawie wyodrębniono źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielono dochody uzyskiwane z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

Chodzi o walkę ze sztucznym kreowaniem straty w operacjach gospodarczych dokonywanych z użyciem posiadanego majątku i obniżanie o wysokość takiej straty dochodów wygenerowanych w następstwie prowadzenia podstawowej działalności (działalności operacyjnej). Jaki skutek przyniesie rozdzielenie źródeł przychodów? 

Ustawodawca tłumaczy, że jeśli podatnik uzyska dochód z tytułu „zysków kapitałowych” i dochód z pozostałej działalności, to wówczas przedmiotem opodatkowania będzie łączny dochód uzyskany z obu tych źródeł. Jeśli jednak w jednym z tych źródeł podatnik odnotuje stratę, to opodatkowaniu podlega dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.

 

Podatki płacone w miejscu, gdzie generowane są zyski

Taki jest cel wdrożenia unijnej dyrektywy ATAD. Transferowanie dochodu podatnika do podmiotów położonych w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania to tylko jedna z praktyk zaliczającej się do działań zwanych optymalizacją podatkową. By przeciwdziałać takiemu mechanizmowi, jak również innym formom agresywnej optymalizacji podatkowej ustawodawca stawia na następujące działania:

• modyfikacja przepisów dotyczących tzw. niestatecznej kapitalizacji (thin cap), tj. przepisów przeciwdziałających nadmiernemu finansowaniu podatników długiem, co skutkuje erozją bazy podatkowej w państwie siedziby spółki zależnej oraz

• modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company – CFC) w państwach, które stosują preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych,

• modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK),

• wprowadzenie przepisów limitujących – powyżej progu kwotowego, uwzględniającego potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa – wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne;

• wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe – jednak wyłącznie o znacznej wartości, tj. takie, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podatek ten byłby odliczany od należnego CIT, co w praktyce oznacza neutralność dla podmiotów rzetelnie wypełniających zobowiązania podatkowe

Przedsiębiorcy będą przekazywać skarbówce wyciągi z kont bankowych

Przedsiębiorcy mają przekazywać skarbówce wszystkie informacje z rachunków bankowych. Codziennie.

Szykuje się nowy obowiązek dla firm. Z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ordynacji podatkowej wynika, że mają one przesyłać fiskusowi za pośrednictwem banku dobowe wyciągi ze swoich kont.

Po co skarbówce ta wiedza? Do walki z oszustami, zwłaszcza wyłudzającymi VAT.

– Dostęp do rachunków bankowych w połączeniu z informacjami z ewidencji VAT przesyłanymi w Jednolitym Pliku Kontrolnym powinien uszczelnić system – uważa Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Pracodawców RP. Tłumaczy, że w tzw. karuzelach VAT, czyli łańcuchach transakcji mających na celu wyłudzenie zwrotu tego podatku, często jednego dnia jest dokonywanych kilka przelewów i wystawianych kilka faktur na ten sam towar.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że nowy obowiązek czeka 80 tys. przedsiębiorców. Wyłączeni z niego będą mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy, które zatrudniają do dziesięciu osób i mają obroty do 2 mln euro.

– Teraz fiskus też ma wgląd do firmowych kont, ale musi najpierw wszcząć odpowiednią procedurę, np. kontrolę. I wystąpić do banku z żądaniem udostępnienia danych – przypomina doradca podatkowy Grzegorz Gębka. – Ministerstwo chce, żeby było odwrotnie: najpierw dostanie wszystkie dane, a potem wytypuje firmy do sprawdzenia.

Informacje o tym, co się dzieje na koncie, będzie przekazywał bank, na podstawie upoważnienia od firmy (chyba że ma ona rachunek za granicą, wtedy musi to robić sama). Przepisy mają obowiązywać od 1 września 2017 r.

– To nierealny termin – uważa chociaż by z uwagi na fakt że przygotowanie bankowych systemów informatycznych do codziennego raportowania skarbówce jest czasochłonnym i kosztownym zadaniem.

Wgląd do firmowych rachunków to kolejny element walki z podatkowymi oszustwami. Obowiązują już zaostrzone przepisy o VAT, pakiet paliwowy i Jednolity Plik Kontrolny. Rząd planuje wprowadzenie podzielonej płatności, czyli obowiązku przekazywania VAT na konto kontrolowane przez fiskusa. Chce też blokować rachunki bankowe, co do których ma podejrzenia, że służą do wyłudzania podatku. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zdecydowane działania w walce z podatkową przestępczością są potrzebne, bo według szacunków na samych wyłudzeniach VAT budżet traci ponad 40 mld zł rocznie.

 

żródło

 

Ochrona gruntów rolnych

Grunt spółdzielni można przejąć, nie będąc rolnikiem i bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych.

Restrykcyjne przepisy dotyczące obrotu gruntami rolnymi można ominąć. Wystarczy przejąć spółdzielnię rolniczą. Ile ich jest dokładnie – nikt nie wie. Wiadomo, że tych produkcyjnych jest 400.

Taka forma przejmowania ziemi przez firmy staje się coraz bardziej popularna, bo nie wymaga zgody Agencji Nieruchomości Rolnych. Nie obowiązują też inne ograniczenia z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczące tego, komu się sprzedaje ziemię i na jaki cel. Ustawa ogranicza bowiem nabycie nieruchomości, ale nie przejęcie spółdzielni, będącej często właścicielką atrakcyjnych hektarów.

SPÓŁKI W SPÓŁDZIELNI

Zasady przejmowania spółdzielni są proste. Prawo spółdzielcze przewiduje, że członkami spółdzielni rolniczej mogą być trzy osoby prawne lub dziesięć fizycznych.

– Przedsiębiorca zainteresowany gruntami spółdzielni zakłada więc cztery jednoosobowe spółki z.o.o.: trzy spółki córki, a jedną matkę. – Następnie stają się one członkami spółdzielni, a dotychczasowi członkowie się wycofują. Nowi wpłacają wpisowe i wnoszą udziały, które odpowiadają cenie gruntu, którym włada spółdzielnia.

Spółkę matkę zakłada się z czystej ostrożności. Chodzi o to, by spółki córki uniknęły prawa pierwokupu ANR w razie sprzedaży udziałów. Prawo pierwokupu przysługuje ANR, tylko gdy spółka jest właścicielką gruntów. A spółka matka ma tylko udziały w spółkach córkach, sama nie jest właścicielem ziemi.

Firma musi mieć tylko świadomość, że przejmuje całą spółdzielnię, a nie jedynie wybrane jej składniki.

Nie wszyscy jednak uważają, że istnieje możliwość obejścia ograniczeń.

– Spółki stają się spółdzielcami, ale nie właścicielami gruntu. To rolnicy wnieśli ziemię jako wkład do spółdzielni, jeśli więc się z niej wycofają, to razem z gruntem. Spółki obejmują więc spółdzielnię wydmuszkę.

– To prawda. W wielu jednak spółdzielniach tylko nieznaczną część gruntów rolnicy zabierają z powrotem, nie wszystkie – kontrargumentuje mecenas Obrębski.

TYLKO DLA STARYCH

– Luka w prawie dotyczy tylko istniejących spółdzielni – Z całą pewnością nie tych dopiero zakładanych.

Jego zdaniem więc dziesięciu rolników indywidualnych nie może się już skrzyknąć w celu założenia spółdzielni po to tylko, by wyzbyć się ziemi. Okazuje się bowiem, że wniesienie wkładu gruntowego do spółdzielni powoduje, że na tych gruntach zostaje ustanowione ograniczone prawo użytkowania na rzecz spółdzielni. Można wprowadzić zmianę do statutu, że właścicielem gruntów będzie spółdzielnia, ale będzie ona sprzeczna z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą gruntu bez zgody ANR mogą być rolnicy indywidualni.

– Skoro pojawiła się praktyka przejmowania spółdzielni, to wyraźnie widać, że przepisy wymagają doprecyzowania.

Fundacja dla zadłużonych

Szanowni Państwo jest nam niezmieniernie miło zaprezentować nową fundację, która tak samo jak nasza kancelaria będzie  stała na straży prawa osób zadłużonych.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak długą drogę pokonali Państwo aby znaleść rozwiązanie swoich problemów. 

Głowne zadania fundacji to:

1) niesienie pomocy osobom dotkniętym problemami z zadłużeniem,

2) niesienie pomocy osobom szukającym wsparcia w doradztwie finansowo-ekonomicznym,

3) szerzenie świadomości prawnej wśród społeczeństwa,

4) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,

5) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty prawnej wśród osób i dziec imających do niej utrudniony dostęp,

6) niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

 

formularz zgłoszeniowy

Unikaj przelewów „dla siebie”

Co do zasady narzeczona naszego czytelnika po otrzymaniu przelewu powinna rozliczyć się z podatku od spadków i darowizn (jako osoba niespokrewniona – według stawek właściwych dla III grupy podatkowej, czyli 12%, 16%  lub 20% w zależności od kwoty).

– Jeśli tego nie zrobi, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w trakcie kontroli lub postępowania może potraktować jej wpływy jako dochody z nieujawnionych źródeł przychodu i opodatkować je sankcyjną, 75% stawką PIT

Powołanie się na fakt darowizny przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w trakcie trwającego postępowania rodzi natomiast obowiązek opodatkowania darowizny według stawki 20%. Dodatkowo nie jest wykluczone nałożenie na obdarowaną osobę konsekwencji wynikających z Kodeksu karnego skarbowego.

Nasz ekspert odradza dokonywania przelewów „dla siebie” z wykorzystaniem rachunków bankowych innych osób – zwłaszcza w odniesieniu do osób niespokrewnionych i niepozostających w związku małżeńskim z dokonującym transakcji. Może się bowiem okazać, że z pozoru niewinny przelew zrodzi nam  kłopoty w skarbówce

przelałem znaczną sumę na konto narzeczonej, czy fiskus zażąda ode mnie podatku?

Fiskus ma wiele możliwości, aby skontrolować podatnika. Dotyczy to także ich kont bankowych. Banki dostarczają bowiem skarbówce informacje o posiadanych przez podatników rachunkach bankowych oraz o fakcie ich otwarcia lub zamknięcia. A na żądanie naczelnika urzędu skarbowego przedstawiają bardziej szczegółowe dane o obrotach i stanie rachunku.

Takie dane dla celów kontroli skarbowej są już wystarczające. I nagle może się okazać, że mamy problem, bo ktoś przelał nam większą kwotę pieniędzy, a my tego nie zgłosiliśmy i nie zapłaciliśmy podatku.

Mam konto w jednym z banków internetowych. Bank ten nie ma oddziałów w pobliżu mojego miejsca zamieszkania, a ja chciałem wypłacić większej sumy. Wpadłem więc na pomysł, że dokonam przelewu na konto narzeczonej i wypłacę pieniądze w najbliższym oddziale jej banku. Później zaświeciła mi się lampka, że fiskus może się tematem zainteresować. Co teraz zrobić? Czy wykonanie przelewu całej kwoty z powrotem na moje konto nie skomplikuje sprawy? Jakich mogę się spodziewać konsekwencji.

Z punktu widzenia naszego klienta przelanie pieniędzy na konto narzeczonej, aby łatwiej i szybciej je wypłacić, to ułatwienie sobie życia. Inaczej na tę sprawę może spojrzeć fiskus. W praktyce organów podatkowych dokonanie przelewu na rzecz innej osoby może być potraktowane jako darowizna.

Stanie się tak w przypadku, gdy fiskus uzna, że było to trwałe przysporzenie na rzecz tej osoby, dokonane świadomie przez przelewającego. Takie zachowanie rodzi z kolei ryzyko podatkowe – głównie po stronie obdarowanego, czyli w tym przypadku narzeczonej czytelnika, właścicielki konta (zakładamy bowiem, że to ona dokonywałaby wypłaty pieniędzy z własnego konta, a następnie przekazałaby je czytelnikowi).

– Aby tego ryzyka uniknąć, można rozważyć dokonanie przelewu zwrotnego z odpowiednim opisem, np. „zwrot omyłkowo przelanej kwoty”, i uprawdopodobnienie tej pomyłki np. poprzez odpowiednie oświadczenia czytelnika i narzeczonej.

CO MOŻE ZROBIĆ KOMORNIK W UK?

Istnieje kilka zasad, które regulują zachowanie komornika wobec zadłużonych obywateli w Wielkiej Brytanii. Co może zrobić urzędnik sądowy a czego nie? Lepiej znać odpowiedź na te dwa pytania.