UOKiK: bank nie ma prawa jednostronnie ustalać kursu waluty

Klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone – twierdzi UOKiK.

articleImage: UOKiK: bank nie ma prawa jednostronnie ustalać kursu walutyPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił taką opinię sądowi. Sprawa dotyczy pozwu konsumentów przeciwko mBankowi.
Jak przypomina UOKiK, możliwość wyrażenia istotnego poglądu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów dała prezesowi Urzędu nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Istotny pogląd w sprawie to stanowisko, w którym Urząd może dzielić się z sądem swoją wiedzą i wspierać w rozwiązaniu sporu.
Read More

Ile komornik może zająć z konta bankowego? Wchodzą nowe limity

Dziś wchodzi w życie ważna zmiana prawa bankowego określająca nowy sposób ustalania wysokość kwot, jakie komornicy mogą zająć z rachunków bankowych. Dotychczasowy jeden nieodnawialny limit zastąpiony zostaje miesięczną kwotą wolną od zajęcia.

Kwotę wolną od zajęcia w przypadku konta w banku określają zapisy art. 54 Prawa bankowego, którego zmieniona treść właśnie wchodzi w życie.

Read More

Jak umorzyć egzekucję ?

mota_ru_1101730-preview-thumbW trakcie postępowania egzekucyjnego może się okazać, że zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają prowadzenie egzekucji. Jeśli przeszkody są trwałe albo nie można ich usunąć w określonym terminie, postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone, a jeśli są możliwe do usunięcia albo przemijające, postępowanie ulega zawieszeniu.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić: – z mocy prawa – m.in. na skutek działania siły wyższej (np. powodzi, śnieżycy itp.), gdy została ogłoszona upadłość dłużnika, gdy wszczęto postępowanie naprawcze w stosunku do dłużnika – na podstawie postanowienia organu egzekucyjnego – m.in. gdy złożono skargę na czynności komornika, gdy dłużnik jest osobą niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną, gdy żąda tego wierzyciel lub dłużnik (ale tylko w określonych sytuacjach), gdy dłużnik lub wierzyciel zmarł. Wtedy sąd zdecyduje o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroku sądu albo sędziego-komisarza – m.in. gdy ogłoszono upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu.

 

 

Read More

SN: kurs banku nie może stanowić podstawy do wyliczenia zobowiązań kredytobiorców

mBank ostatecznie przegrywa w Sądzie Najwyższym. Dla obliczenia wysokości zadłużenia kredytobiorcy (w tym przypadku w BTE), bank nie może stosować kursu dowolnie przez siebie wyznaczonego – taki jest sens wyroku wydanego 8 września 2016 r. (II CSK 750/15).
SN w ustnych motywach wyroku stwierdził:
Słusznie Sąd Apelacyjny stwierdził, że niedozwolone zapisy umowy kredytowej polegały na tym, że nie były indywidualnie uzgodnione ze stronami (…) Jednak konsekwencje stwierdzenia abuzywności klauzul nie należą do Sądu Najwyższego. Zakres związania klauzulami określiła uchwała 7 sędziów SN, według której „Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę pozwanego w sprawie, w której wydano ten wyrok. Wpisanie do rejestru klauzul nie wyłącza powództwa o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę niebędącego pozwanym w sprawie, w której wydano ten wyrok( uchwała nr III CZP 17/15)
W świetle orzeczenia SN, nie może już ulegać żadnej wątpliwości, że kursy stosowane przez bank nie mogą stanowić podstawy do wyliczania wysokości zobowiązań kredytobiorców.
 
Teraz walka toczyć się będzie o to, czy oznacza to:
  1. nieważność całej umowy kredytowej, 
  2. brak waloryzacji zobowiązań jakimkolwiek kursem CHF, czy też wreszcie 
  3. wprowadzenie w miejsce bezskutecznych postanowień innego kursu do waloryzacji, na przykład kursu średniego NBP.
 
Tylko dwa pierwsze rozwiązania są prawnie poprawne. Trzecie rozwiązanie – forsowane teraz przez banki – jest sprzeczne z prawem europejskim zakazującym modyfikacji umowy w interesie przedsiębiorcy po uznaniu określonej klauzuli za nieuczciwą i w rezultacie bezskuteczną.