Coaching Banku

Coaching Banku

Katana Coaching oferuje konsultacje i doradztwo dla prywatnych bankierów i specjalistów zarządzania majątkiem. Nasz proces wdrożenia, doradztwo i coaching opiera się na pierwszych doświadczeń rynkowych źródłem prowadzących do strategii zarządzania zmianą dla banków, firm zarządzających aktywami i ich pracowników. Będziemy zwiększać możliwości i know-how w branży usług finansowych w celu stworzenia „wygranej strategii krawędzi” w stosunku do konkurencji.Katana Coaching , definiuje i realizuje struktur banków, oparte na najnowszych wymagań i zmieniających się środowiskach prywatnej Banking & Wealth zarządzanie. Wspólnie z naszymi klientami i ich prywatnych bankierów, dostarczamy zorientowane na wynik i połączone wysiłki prowadzące do zmian zamawiających.

Read More

Chroń swoją firmę przed komornikiem

biznes, biznesmen, pieniądze, firma

Spowolnienie gospodarcze odczuwa coraz więcej firm. Wiele z nich czeka wizyta komornika. Na szczęście istnieją sposoby, które pozwalają odroczyć, a nawet uniknąć zajęcia majątku.

Wierzyciele mają kilka sposobów zabezpieczania się przed niewypłacalnością kontrahentów. Służą do tego weksle, hipoteki, zastawy, gwarancje bankowe, a także poręczenia cywilne. W razie złamania warunków umowy wierzyciele mają prawo zająć  majątek zarówno prywatny, jak i firmowy dłużnika. Ale można tego uniknąć.

Read More

Wybór jurysdykcji

Ochrona aktywów przy pomocy trustów i fundacji prywatnych to bardzo delikatne przedsięwzięcie, które wymaga bardzo uważnego doboru jurysdykcji w której ma być założony podmiot, jak również osób zaangażowanych w ten proces. Po pierwsze, jurysdykcja w której zostanie założony trust albo fundacja musi zapewniać rzeczywistą ochronę aktywów – z tej przyczyny do użycia w praktyce mało przydatne są np. trusty zakładane w „kontynentalnej” części Stanów Zjednoczonych, z racji nieprzyjaznych im regulacji amerykańskiego Bankruptcy Code.

Po drugie, jurysdykcja ta musi zapewniać, że miejscowe sądy będą wykonywały tylko miejscowe orzeczenia sądowe, co zmniejsza ryzyko prowadzenia egzekucji w oparciu o orzeczenia zapadłe w państwach, gdzie sądy i urzędy nie pojmują niuansów prawnych kryjących się za konstrukcjami trustów i fundacji prywatnych.

Read More

Trusty

Drugą konstrukcję, która pozwala długofalowo planować finanse stanowi trust. Jest to pojęcie zupełnie nieznane prawu polskiemu, które opiera się na typowo anglosaskim rozróżnieniu między prawną własnością środków a możnością czerpania z nich korzyści. Trust powstaje w ten sposób, że założyciel przekazuje pewną grupę aktywów na rzecz osobowy zwanej trustee, wskazując jej, w jaki sposób ma tymi środkami zarządzać oraz na czyją korzyść albo na jaki cel ma je przeznaczać. W ten sposób powstaje trust, czyli pozbawiony własnej osobowości prawnej twór w którym doszło do rozdzielenia formalnego tytułu własności do aktywów, którym teraz dysponuje trustee oraz możliwości czerpania korzyści z tych aktywów, która przypada uposażonemu. Podobnie jak w przypadku prywatnej fundacji, dzięki przyjęciu takiej konstrukcji egzekucja wierzytelności osobistych z majątku trustu staje się niemożliwa albo bardzo trudna, ponieważ środki są własnością trustee, a nie założyciela trustu albo uposażonego. Trusty są niezwykle popularną formą zarządzania majątkiem w krajach anglosaskich.

Read More

Fundacje prywatne

Dla osoby, która spotkała się z fundacjami działającymi w Polsce pomysł użycia instytucji fundacji do ochrony prywatnych środków musi brzmieć nieco egzotycznie. Jak to dosłownie określają przepisy prawa polskiego, fundacja może być ustanowiona dla realizacji „zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”. W zasadzie więc w ramach powyższego zakresu działalności fundacji nie mieści się zarządzanie prywatnym majątkiem pewnej osoby wyłącznie dla jej korzyści.

Warto jednak pamiętać, że istnieją także zupełnie inne modele fundacji. W takich państwach, jak Panama, Wyspa Nevis albo Lichtenstein, przepisy zostały ukształtowany w ten sposób, że możliwe jest tworzenie fundacji, które mogą zajmować się wyłącznie zarządzaniem aktywami swoich beneficjentów (uposażonych) – a beneficjentami takimi mogą być konkretne osoby, wskazane z imienia i nazwiska. Beneficjentem może również być sam założyciel fundacji, który jednocześnie przekazuje na nią część swojego majątku.

Read More

Do czego mogą w praktyce przydać się trusty oraz fundacje prywatne?

 

  • Chronią od nieprzewidzianych niepowodzeń i zdarzeń losowych, które mogą dotknąć majątek najlepiej prosperującego biznesmena. Jak w ubiegłym roku policzył „Manager Magazine” od 1994 r. przez listę najbogatszych Polaków „Wprost” przewinęło się 306 osób, a ledwie 23 utrzymało się na niej przez całą dekadę;
  • Pomagają w odpowiedniej dystrybucji majątku na wypadek śmierci, ponieważ środki w nich złożone mogą zostać podzielone w odmienny sposób niż przewiduje to polskie prawo spadkowe;
  • Podmioty zarządzające trustami i fundacjami oferują również bardzo zaawansowane metody pomnażania zgromadzonych środków przez inwestycje w fundusze private equity, działające na całym świecie mutual funds, fundusze hedgingowe oraz lokaty rentierskie w renomowanych instytucjach bankowych;
  • Kraje, które dopuszczają zakładanie trustów albo fundacji prywatnych mają częstokroć również bardzo korzystne regulacje podatkowe, dzięki czemu środki zarobione przez trust albo spółkę zależną od fundacji nie będą nadmiernie opodatkowane;
  • Warto natomiast pokreślić, że żadne z tych instrumentów prawnych nie mogą posłużyć do ochrony majątku pochodzącego z działalności niezgodnej z przepisami prawa. Zazwyczaj bowiem prawomocne wyroki karne są respektowane we wszystkich jurysdykcjach i są skutecznym narzędziem egzekwowania majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł.
  • mota_ru_1101730-preview-thumb

Alternatywne metody ochrony aktywów

Z racji pewnej ułomności metod ochrony majątku, jakie przewiduje prawo polskie, warto zwrócić uwagę na dostępne wyłącznie w jurysdykcjach zagranicznych instrumenty w postaci trustów oraz fundacji prywatnych. Choć w Polsce tego rodzaju instytucje kojarzą się głównie z działalnością nie do końca zgodną z literą prawa, to w rzeczywistości w wielu państwach świata są one zupełnie normalnym elementem planowania finansowego dla bardziej zamożnych rodzin. Szczególnie w krajach anglosaskich tzw. discretionary trusts są jedną z podstawowych metod przechowywania środków przez stare rodziny arystokratyczne bądź „dynastie” bogatych przemysłowców (przypuszczalnie jedyny trust któremu obywatele Polski mieli okazję bliżej się przyjrzeć to trust, jaki założył Blake Carrington dla swojej żony Alexis w serialu „Dynastia”).

Read More

Fundusze emerytalne

imgres-1Ryzyka egzekucji ze strony wierzycieli osobistych nie ma natomiast w odniesieniu do środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym OFE albo pracowniczym programie emerytalnym. W przypadku OFE środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu nie podlegają egzekucji (art. 108 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Również środki ze składki podstawowej w programie emerytalnym nie podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej, chyba że powstał obowiązek ich zwrotu albo wypłaty i wtedy podlegają egzekucji od dnia wymagalności (ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów).
W tym jednak wypadku problem polega na tym, że do OFE i PPE możemy wkładać tylko określone ilości środków, a podejmować je stamtąd możemy tylko w ściśle określonych wypadkach. W szczególności, członek funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku za wyjątkiem rozrządzeń na wypadek śmierci (art. 107 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych).
Dlatego też trudno przy pomocy OFE i PPE zarządzać majątkiem.

 

Zapraszamy do kancelarii antywindykacyjnej po więcej informacji…

Z poważaniem,

 Dominik Ciecierski

Spółki kapitałowe

Najprostszym i najbardziej rozpowszechnionym w praktyce rodzajem takiej instytucji jest spółka jednoosobowa (art. 4 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych), tj. spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Korzyści charakteryzujące taki instrument prawny są oczywiste. Przykładowo, jeżeli zamierzamy sfinansować pewne przedsięwzięcie gospodarcze środkami z kredytu, to powołując do realizacji tego przedsięwzięcia spółkę, zapewniamy sobie, że w razie finansowego niepowodzenia, egzekucja będzie prowadzona wyłącznie do wysokości majątku spółki, podczas gdy majątek osobisty głównego organizatora przedsięwzięcia pozostanie nietknięty (chyba, że udzielił on na tym majątku zabezpieczenia spłaty kredytu albo organizator był jednocześnie członkiem zarządu spółki, bowiem w pewnych sytuacjach również wtedy może ponosić odpowiedzialność cywilną oraz karną).

Read More

Jak chronić swój majątek przed przyszłymi wierzycielami ?

Prawo polskie oferuje wierzycielom rozliczne środki zabezpieczania roszczeń oraz ochrony przed nieuczciwymi dłużnikami. Do zabezpieczania roszczeń majątkowych używa się hipotek, zastawów, weksli, awali, poręczeń cywilnych, gwarancji bankowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Do tego samego celu posłużyć może również przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesja wierzytelności na zabezpieczenie, przystąpienie osoby trzeciej do długu albo zobowiązanie osoby trzeciej do przejęcia długu bądź poddanie się przez dłużnika egzekucji w akcie notarialnym. Warto jest jednak pamiętać, że istnieją również instytucje prawne działające w odwrotnym kierunku ­ czyli takie, które pomagają ograniczyć ryzyko biznesowe operacji gospodarczych do wydzielonej masy majątkowej.

Zapraszamy do kancelarii antywindykacyjnej po więcej informacji…

Z poważaniem,

 Dominik Ciecierski

parasol

Nieruchomości jako przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

pobrane

W prawie polskim nie ma przepisów określających istotę przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz sposób ustanawiania takiego zabezpieczenia. Należy zatem wyjaśnić, że najogólniej rzecz ujmując, przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela. O tego rodzaju zabezpieczeniu wspomina ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), zgodnie z którą zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika (lub osobę trzecią), do czasu spłaty zadłużenia, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierówwartościowych. Powyższe nie oznacza jednak, że przewłaszczenie na zabezpieczenie może być ustanawiane tylko na rzecz banków i może dotyczyć tylko ruchomości i papierów wartościowych.

Read More

Jak radzić sobie z windykatorami? (PORADNIK)

radio

 

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/54546/Jak-radzic-sobie-z-windykatorami-PORADNIK

 

Jak radzić sobie z windykatorami? (PORADNIK)

Martyna Czerwińska | Utworzono: 2016-06-07 18:33 | Zmodyfikowano: 2016-06-07 18:33
A|A|A

Nękanie telefonami, grożenie prokuraturą i więzieniem, nachodzenie w domu – firmy windykacyjne bardzo często chwytają się metod, które nie są zgodne z prawem wykorzystując naszą niewiedzę. Dolnoślązacy należą do najbardziej zadłużonych w kraju, a Wrocław jest stolicą firm windykacyjnych, więc problem w naszym regionie jest nasilony. Tymczasem okazuje się, że w takich sytuacjach wystarczy zajrzeć w dekalog dłużnika, czyli Poradnik Dobrych Praktyk lub skorzystać z usługi antywindykatora.

– Nie pozwólmy się sterroryzować – mówi jeden z nich Dominik Ciecierski.

Opodatkowanie dywidendy i możliwa optymalizacja podatkowa

Przykład:

 

Udziałowcy – łącznie cztery osoby – posiadają dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.). Zysk wypłacany jest w formie dywidend z każdej spółki oddzielnie, a zatem jest on dwukrotnie opodatkowany. Wysokość dywidendy ok. 50 do 100 tys. PLN. Działalność obu spółek nie jest konkurencyjna. Podatnik zadał pytanie o optymalizację podatkową, tj. czy z ekonomicznego punktu widzenia wskazanym byłoby przekształcenie jednej ze spółek w spółkę komandytową?

Wstęp

W przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwość dokonania optymalizacji podatkowej polegającej na przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Read More

Optymalizacja podatkowa w jednoosobowej spółce z o.o.

 

Mimo zalet wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, związanych przede wszystkim z zabezpieczeniem majątku osobistego, przedsiębiorcy stosunkowo rzadko decydują się na jej wybór. Wydaje się, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż zysk wypłacany wspólnikowi podlega w rzeczywistości „podwójnemu” opodatkowaniu. W pierwszej kolejności bowiem, dochód spółki opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, następnie zaś dywidendy wypłacone wspólnikowi podlegają „ponownemu” opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co za tym idzie, w przypadku spółki, w której jest tylko jeden wspólnik, dochód przez niego osiągnięty w praktyce opodatkowany jest stawką 38%! Nie dziwi więc fakt, iż mimo związanego z tym ryzyka, znaczna część przedsiębiorców decyduje na funkcjonowanie na rynku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Read More

Sprzedam lub kupię koszty – PIT, VAT

W internecie nie brakuje informacji o firmach oferujących sprzedaż kosztów. Ogłoszenia pod hasłem sprzedam koszty/ kupię koszty stały się rzeczywistością polskich firm, które za wszelką cenę próbują poprawić swój wynik finansowy

Poprawa wyniku finansowego poprzez handel fakturami to działalność całkowicie nielegalna. Urzędy skarbowe chętnie monitorują ogłoszenia w serwisach internetowych. może warto by zaczęły również monitorować wyniki wyszukiwania Google, w szczególności system reklamowy Google.

Redakcja serwisu www.optymalizacjapodatkowa.com.pl od czasu uruchomienia pierwszego opiniotwórczego serwisu tematycznego o optymalizacji podatkowej zauważyła ogromny ruch czytelników. Oczywiście dzięki narzędziom analitycznym Google monitorujemy zarówno statystyki serwisu jak również najczęstsze zapytania, po których czytelnicy trafiają na tę właśnie stronę. Po kilku miesiącach okazało się, że równie popularnym obok takich haseł jak optymalizacja podatkowa są: kupię faktury, sprzedam koszty, faktury na sprzedaż i wiele innych związanych z obrotem dokumentami księgowymi.

Read More

Fundacje prywatne przydatne w optymalizacji podatkowej

Fundacje prywatne przydatne w optymalizacji podatkowej

Fundacje prywatne są jednym z najciekawszych narzędzi służących do optymalizacji podatkowej oraz zabezpieczenia majątku przed wierzycielami. Dotychczas fundowanie, zarządzanie Fundacją kojarzyło się raczej z portfelami najbogatszych Polaków. Jeżeli jednak im się opłaca, to może również jest to odpowiednia forma dla Twojego biznesu ?

Fundacje prywatne od lat z powodzeniem funkcjonują w krajach anglosaskich i stamtąd się wywodzą. W tej kulturze prawnej klasyczna fundacja prywatna może zostać powołana w celu ochrony i pomnażania majątku przekazanego przez fundatora. W Polsce celem fundacji musi być szeroko pojęta dobroczynność, co jednocześnie nie przeszkadza celowi związanemu z pomnażaniem, ochroną majątku.

Read More