Dear friends, investors and traders:

This week will be dominated by major central bank announcements in the UK, US and Japan. Risk is ‘on’, ‘full-on’ and equities and oil prices are higher. Fortunately. After the latest data the stage is set for the FOMC to sound hawkish this week, even if it’s too early for them to raise rates again. The Fed meeting starts Tuesday and ends Wednesday.

But first, the BOJ starts the week tomorrow with their meeting. Their last stimulus moves failed miserably, and I expect them to pass, especially with their year-end in two weeks. The Fed will clearly pass on making a move Wednesday, but will lay the groundwork for a move at the June meeting. Fed probabilities have gone from the low of 1.9 for June on 2nd Nov to 49.6% on Friday.

This coincides with what I think is the low yield for the US 10 year for the year of 1.53, 1.98% currently. The 10 year should stay in a 1.82 to 2.02 range until Wednesday afternoon. Anyway, I expect no surprises out of the Fed meeting and they are still on the path of at least 2 raises for 2016. The Dollar is in a reasonable range versus the Euro, China is stable for now, and inflation numbers are ticking up. At the same time, I would suggest not to really be too active during the phase of the FED meetings. Markets are a bit choppy with hight volatility still. 

Over the weekend, the more I read about the steps by the ECB, the more I warm up to the idea that it could or will work. I could care less about negative rates, and increasing them is a waste of time, but the buying of corporates and creative lending via the LTRO, look very interesting. Corporates first!

Spread action in credit markets should return to normal this week, following two days of euphoric tightening at the back end of last week. Well, we all know the reason. As an idea of the tightening in cash credit: Senior non-financial spreads in the iBoxx index tightened nearly 8bp. Senior financial spreads tightened by over 4bp. Subordinated spreads were 15bp tighter in financials and 34bp tighter in non-financials! One of the greatest ‘headless’ rally I can remember in my almost 30 years (wow, I am so old already) in business.

Spreads across all credit markets and regardless of whether the bonds in question might be CSPP-eligible or not, the positive side to ‘guilt by association’. For example, it seems very unlikely hybrids will be eligible but the tightening there was substantial. 

I had some arguments with my partners lately, whether the purchases of corporates by the ECB will work. I am of the opinion they will. First, the details: 5-10 billion a month starting at the end of the second quarter, targeted bonds are IG non-bank corporates that are based in EU countries. The total amount of EU IG corporate debt is 1.6 trillion, of which 550 billion will qualify.

I think credit spreads could rally more, once more what we saw over the last week, to where they were one year ago. This will be positive for all companies. I raised the question on Friday that European corporations will issue debt to the ECB and use the proceeds to buy back their stock, similar to what we have seen in the US. It should be good for the wealth effect in Europe. Risk is being taken out by the ECB which should have benefits globally (i.e. US corporates, equities and yes, even hybrids). Part number two of the ECB stimulus is even stronger for growth.

The new TLTRO is geared specifically to bank lending of money to corporations and consumers, but not mortgages. This means that there is much more of a connection for a bank lending that will be used for expansion, rather than financial engineering. While the initial money available will be just shy of 800 billion, it could get up to 1.7 trillion. Banks will get paid 0.4% to borrow from the ECB to lend out to consumers and corporations. They will get paid to lend. This helps the banking system to make money, and should stabilise the Euro 

If you believe that currencies move with the future outlook of an economy, rather than with interest rate differentials, then the Euro zone should start to lend, which will feed into economic growth, and the Euro will move up. Probably 112-114 then to around 117.

I’m optimistic over the short term for risk assets. Peripherals should outperform Bunds. Treasuries could get ugly, but I think they will continue to expand their range towards higher yields on a gradual basis, and the Fed will lay out a path of higher interest rates. Flows and sentiments have been changing to the better for equities and HY. This week should be interesting. 

Wishing all my readers a great week ahead. 

Best regards, 

Andy Aeschbach

 

Praktyczne skutki uchylenia przez TK przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym

Orzeczeniem z dnia 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym (art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe) za niezgodne z art. 32 ust 1 Konstytucji RP wyrażającym zasadę równości obywateli wobec prawa.

Jak wskazano w komunikacie prasowym – prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania w trzech aspektach. A mianowicie w relacji między bankiem a jego klientem, w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami oraz w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów. Trybunał Konstytucyjny uznał, że bank i jego klient mają wspólną cechę istotną — są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Powinny mieć więc równe, co do zasady, możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. Tymczasem bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty.

Read More

Wchodzą przepisy ograniczające swobodę firm pożyczkowych

Maksymalny limit pozaodsetkowych kosztów kredytu i odsetek naliczanych za nieterminową spłatę – to niektóre z nowych regulacji chroniących konsumentów, którzy korzystają z usług firm pożyczkowych. Zmiany wchodzą w życie w piątek 11 marca br.
articleImage: Wchodzą przepisy ograniczające swobodę firm pożyczkowych

11 marca 2016 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które wprowadzają istotne regulacje w tym zakresie, m.in. do ustawy o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z nowymi przpisami, na całkowity koszt kredytu konsumenckiego składają się odsetki, których maksymalna wielkość wynosi dwukrotność stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 proc. (obecnie jest to 10 proc.) oraz pozaodsetkowe koszty kredytu. Dla dotychczas zawieranych pożyczek ich wartość nie była ograniczona, mogły więc wielokrotnie przewyższać naliczane odsetki.
Dla konsumentów, którzy zawrą umowę po tej dacie, maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu będzie równała się sumie 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki zaciągnięta zostanie pożyczka. Ponadto, wszystkie pozaodsetkowe opłaty nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu. Nowe przepisy nakładają także na przedsiębiorców obowiązek zwrotu konsumentowi wszelkich opłat w przypadku niewypłacenia kredytu – również w przypadku, gdy umowa kredytu nie została zawarta.

UOKiK: to potrzebne regulacje
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stale monitoruje rynek kredytów konsumenckich, w ubiegłym roku wydał 34 decyzje dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez firmy pożyczkowe. Uczestniczył też w pracach nad nowymi przepisami i inicjował wiele zmian, które przyczyniły się do zwiększenia poziomu ochrony konsumentów. Z doświadczenia Urzędu wynika bowiem, że przedsiębiorcy nie zawsze przestrzegają praw swoich klientów. Problemy dotyczą najczęściej wygórowanych opłat, które znacznie podnoszą koszty kredytu, jak i niewywiązywania się przedsiębiorców z obowiązków informacyjnych wobec konsumentów.

Wygórowane opłaty za windykację i odsetki karne 
Przykładem interwencji UOKiK w sprawie wygórowanych opłat za czynności windykacyjne może być niedawna decyzja, w której Urząd zakazał jednemu z przedsiębiorców posługiwania się w umowach postanowieniami, które uprawniały go do pobierania opłat nieodpowiadających rzeczywistym kosztom tych działań: Drugie wezwanie (…) 50 zł Trzecie wezwanie (…) 80 zł. Zdaniem UOKiK, opłaty za takie monity powinny odpowiadać kosztom rzeczywiście ponoszonym przez przedsiębiorcę – kosztom korespondencji przesyłanej pocztą tradycyjną czy monitu telefonicznego wg. stawek operatorów.
Urząd kwestionował też wzorce umowne, które dawały pożyczkodawcom możliwość pobierania wygórowanych opłat za zwłokę (np. w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia).

Umowa i obowiązki informacyjne 
Zgodnie z nowymi przpisami każdy pożyczkodawca ma obowiązek przekazywać konsumentom rzetelne, prawdziwe i pełne informacje m.in. o całkowitej kwocie do zapłaty, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) i terminach spłaty. Wzór formularza informacyjnego i sposób prawidłowego wyliczenia RRSO określony jest w ustawie o kredycie konsumenckim.

 

Pożyczasz pieniądze – zanim podpiszesz, dokładnie przeczytaj umowę 

Zwróć uwagę na następujące elementy:
– jaka jest całkowita kwota do zapłaty i ile wynosi rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki (RRSO, czyli wyrażona procentowo w stosunku rocznym suma wszystkich kosztów do zapłaty),
– czy przedsiębiorca wymaga ustanowienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki lub zastrzega sobie prawo do jego wyznaczenia w przyszłości,
– kredytodawca może żądać od konsumenta wystawienia weksla jako zabezpieczenia. Umożliwia on wydanie nakazu zapłaty bez rozprawy sądowej (skuteczne zgłoszenie zarzutu może jednak spowodować jej przeprowadzenie). Upewnij się, że nie naraża cię on na konieczność zapłacenia kwoty znacznie przekraczającej kwotę pożyczki. Weksel powinien też zawierać klauzulę „nie na zlecenie”, która chroni przed przeniesieniem praw z weksla na inną osobę.
– czy pojawiają się dodatkowe opłaty, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia – jeśli tak, to policz je i oceń, czy suma tych opłat nie podnosi nadmiernie kosztu pożyczki.

W razie wątpliwości, problemów – pamiętaj:
– nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Jeżeli jakikolwiek fragment umowy budzi twoje wątpliwość, poproś o wyjaśnienie. Pytaj o szczegóły. Jeśli oferujący pożyczkę nie chce lub nie potrafi wyjaśnić ich zasad, lepiej zrezygnuj z takiej propozycji,
– ochronę konsumentów na rynku finansowym wzmacniają nowe przepisy, w szczególności nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wchodzi w życie 17 kwietnia); 11 marca br. wchodzą w życie przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które wprowadzają istotne regulacje, m.in. do ustawy o kredycie konsumenckim. Od 1 stycznia 2016 ustawa obowiązuje ponadto ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym.

Zbankrutowało już 2613 Polaków

Upadłość konsumencką w styczniu i lutym sądy ogłosiły dla 501 Polaków. To prawie tyle, ile było w całym pierwszym półroczu zeszłego roku – informuje „Puls Biznesu”.

Upadłość konsumencką w styczniu i lutym sądy ogłosiły dla 501 Polaków. To prawie tyle, ile było w całym pierwszym półroczu zeszłego roku – informuje „Puls Biznesu”.

 Upadłość konsumencka coraz częstsza

Foto: ShutterstockUpadłość konsumencka coraz częstsza
 
Read More

Sprzedaż wierzytelności a oddłużenie przedsiębiorcy

Brak skutecznej egzekucji prowadzonej w imieniu wierzyciela przez komornika powoduje sprzedaż tejże wierzytelności przez wierzyciela w celu odzyskania chociaż części długu. Kupujący, zazwyczaj w przypadku banków fundusz sekurytyzacyjny, lub inna firma lub osoba fizyczna, starają się następnie wszelkimi drogami odzyskać całość wierzytelności. W ich przypadku może to być, choć oczywiście nie musi, łatwiejsze, dysponują bowiem znacznie liczniejszymi środkami w ściąganiu długów. Niestety również stosują metody, które są niezgodne z prawem, a nawet o charakterze kryminalnym. Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka osobowa lub kapitałowa wobec których prowadzone było nieskuteczne postępowanie egzekucyjne i w konsekwencji wierzytelność została wystawiona na sprzedaż, nadal mogą ubiegać się o umorzenie długów, jednak pod dwoma warunkami:

Read More

Dłużnik w procesie upadłości (restrukturyzacji) firmy

W obecnie obowiązującym prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie restrukturyzacyjnym, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, pozycja dłużnika jest słaba. Założeniem ustawodawców winna być troska o zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, co z resztą uwypuklone jest w obydwu aktach prawnych. Ustawodawstwo krajów wysoko rozwiniętych również podkreśla interes dłużnika, chociaż ciężar interesu leży wyraźnie po stronie wierzycieli. Polskie ustawodawstwo stara się wprowadzać takie regulacje prawne, które interes wierzycieli stawia ponad wszystko. Pamiętać musimy, że rolą sądu gospodarczego, do którego składany jest wniosek o ogłoszenie upadłości układowej, jest rola pośrednika pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, i takie przygotowanie dłużnika wraz z jego wyceną, które ułatwić ma transparentność, łatwość i szybkość postępowania.

Read More

Licytacja nieruchomości – wyrok eksmisyjny

Licytacja nieruchomości jest ostatnią deską ratunku dla wierzyciela, który chcewyrok eksmysijny odzyskać pieniądze. Dłużnik, który protestował, pisał skargi i odwołania na czynności komornika w związku z prowadzoną egzekucją nieruchomości, nie może nic poradzić na sprzedaż egzekucyjną swojej nieruchomości na licytacji komorniczej. Oczywiście ta droga protestów i skarg jest zwykle bardzo długa, ale kiedyś osiąga swój kres – nieruchomość zostaje sprzedana na licytacji. Tytuł prawny do nieruchomości przechodzi wraz  z przybiciem na kupującego i …i właśnie tutaj pojawia się wielki problem. Otóż jeżeli dłużnik nie ma się gdzie wyprowadzić, nie posiada bowiem drugiej nieruchomości w której mógłby zamieszkać, to nie można go z licytowanej nieruchomości wyrzucić! Nowy właściciel nieruchomości musi uzyskać tytuł eksmisyjny, co w przypadku pisania nieskończonych sprzeciwów i odwołań może trwać długie lata, nie będzie on wykonalny.

Gmina bowiem musi dostarczyć odpowiedni lokal zastępczy, a w przypadku jego braku (co jest nagminne) zlicytowana nieruchomość będzie dalej zajmowana przez dłużnika.

4 rodzaje postępowań

nowe prawo restrukturyzacyjne

Z chwilą wejścia w życie , tj. od dnia 1 stycznia 2016r. ustawy Prawo restrukturyzacyjne otwarły się nowe możliwości zapobieżenia likwidacji zadłużonych przedsiębiorstw .
Prawo restrukturyzacyjne pozwala na dokonanie takich czynności , które zmierzają do utrzymania firmy dłużnika, w tym miejsc pracy a jednocześnie czynności te chronią wierzycieli , bowiem dają możliwość wykonania zawartych już umów.
Prawo restrukturyzacyjne pozwala na przeprowadzenie skutecznego postępowania reformującego przedsiębiorstwo borykające się z trudnościami finansowymi w celu zachowania nie tylko majątku dłużnika ale i zaspokojeniu zobowiązań ciążących na dłużniku.

Read More

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Spis wierzytelności

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania mają pomóc przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwić przeprowadzenie postępowania naprawczego. Zgodnie z ustawą firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły skorzystać z czterech procedur restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę optymalną do swojej sytuacji.

Read More

Sposoby likwidacji spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako organizm gospodarczy, jest bardzo popularną formą prawną wśród przedsiębiorców, inwestorów i osób chcących pomnożyć swój majątek. Założenie spółki z o.o. jest stosunkowo łatwe, choć wiedza potrzebna do prawidłowego ułożenia stosunków wewnątrz spółki jest niemała. Niestety wiedza na temat zakończenia jej działalności w przyszłości jest niewielka. Sytuacje warunkujące zakończenie bytu prawnego spółki z o.o. mogą być wielorakie i trudne do przewidzenia.

Poniżej podano rodzaje i zachowania umożliwiające zakończenia działalności spółki z o.o.,

1. Sprzedaż spółki poprzez sprzedaż jej udziałów.
2. Likwidacja spółki na podstawie uchwały wspólników lub rozporządzenia samej umowy spółki.
3. Upadłość spółki i jej likwidacja.
4. Upadłość spółki i jej sprzedaż.
5. Porzucenie spółki.

Read More

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ZMIANY NA LEPSZE?

 

Upadłość konsumencka zgłaszana może być jedynie przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ogłasza sąd i tylko on może dokonać oddłużenia. Do niedawna warunkiem koniecznym do ogłoszenia upadłości przez sąd było miejsce zamieszkania w Polsce. Obecnie wprowadzono nowe określenie, tzw. główny ośrodek podstawowej działalności, tzn. centrum spraw życiowych, które określa nie tyle miejsce zamieszkania, ile miejsce w którym prowadzimy większość swoich interesów , czas w którym głównie przebywamy w określonym miejscu i zarazem miejsce, z którym jesteśmy najbardziej związani poprzez działalność operacyjną. Osoba, która zgłasza swoją niewypłacalność powinna udowodnić brak winy w powstaniu lub zwiększeniu swojej niewypłacalności.

Read More

Upadłość spółki

Upadłość spółki to dla wielu wiadomość zła, to koniec działalności gospodarczej, to upadek i bankructwo. Obserwując od wielu lat życie gospodarcze w Polsce stwierdzić muszę, że wiedza na temat tej drugiej strony podjęcia ryzyka gospodarczego, czyli niepowodzenia, jego skutków, ale również dróg wyjścia z kryzysu jest niewielka. Zwykle rozpoczynając działalność gospodarczą nie interesują nas zbytnio skutki jej ewentualnego niepowodzenia. Zdajemy sobie sprawę z ryzyka, ale nie szacujemy w sposób wystarczający naszych możliwości na wypadek niepowodzenia. Niestety jest to również błędem fachowców, których spotykamy na naszej drodze prowadzenia działalności gospodarczej, a więc notariuszy, radców prawnych, księgowych, doradców podatkowych, doradców finansowych i innych, którzy w sposób niedostateczny, udzielając porad, nie wskazują na ewentualne następstwa wyboru pewnych dróg i strategii. Upadłość spółki kapitałowej, ze względu na jej ograniczoną odpowiedzialność, jest niezwykle ważna nie tylko w stosunku do jej wierzycieli, ale również w stosunku do zarządu spółki i jego ewentualnej odpowiedzialności za długi spółki. Moment ogłoszenia upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest trudny do uchwycenia.

Read More

Upadłość firmy zagranicznej działającej w Polsce

Wielu przedsiębiorców prowadzących interesy na rynkach światowych prowadzi je również w Polsce, często jako oddział, filie, lub jako udziałowiec spółki kapitałowej. Oczywistym jest, że w momencie ogłoszenia upadłości organizacji gospodarczej, która prowadzi działalność na terenie Polski, rozpatrywana jest sprawa przez sąd zgodnie z obowiązującym polskim prawem ustawy, Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 roku. Istotną rzeczą dla wierzycieli takiej firmy jest zaspokojenie swoich wierzytelności z majątku firmy, ale również możliwość dochodzenia swoich roszczeń z majątku firmy matki, a więc tam, gdzie organizacja gospodarcza posiada swoje centrum interesów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że rozwiązania prawne w poszczególnych krajach europejskich dopuszczają roszczenia wobec matki firmy tylko w sposób ograniczony., nie mówiąc już o wielu krajach pozaeuropejskich, w których takie działanie jest niemożliwe.

Read More

Restrukturyzacja firmy i refinansowanie

Utrata płynności finansowej jest niewątpliwie stanem poważnym dla istnienia samej firmy i dla jej zarządu. Moment właściwy dla ogłoszenia upadłości jest często trudny do uchwycenia ze względu na wielowarstwowość prowadzonej działalności. Jednak, jeżeli już nie jesteśmy w stanie spłacać w sposób trwały naszych zobowiązań ogłaszamy upadłość, układową lub likwidacyjną. I co dalej? Czekamy na decyzję sądu na ogłoszenie upadłości, w przypadku układowej na rozpoczęcie procesu postępowania układowego z wierzycielami, w przypadku upadłości likwidacyjnej czekamy na przyjście syndyka. Czy jest to zatem jedyna droga na załatwienie naszych problemów finansowych, a więc utrata firmy, majątku, pozbawienie ludzi pracy, utrata rynku, majątku prywatnego, domu, mieszkania? Czy może jednak byłaby możliwość bardziej aktywnego działania niż pasywne czekanie z opuszczona głową?

Read More

Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej za długi

Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie całym swym majątkiem osobistym.

  • Odpowiedzialność współmałżonka wspólnika spółki cywilnej za długi spółki.

W tym przypadku musimy pamiętać, że wszelkie prawa, które posiada małżonek wchodzą do majątku osobistego małżonka-wspólnika. Innymi słowy, jeżeli spółkę cywilną tworzy dwóch przedsiębiorców to ich współmałżonkowie odpowiadają w równym stopniu za długi spółki. Ma to duże znaczenie przy zawieraniu umów spółek cywilnych pomiędzy wspólnikami, bowiem rozsądne jest uzyskanie zgody współmałżonków na takie zawarcie. Dobrze sytuację odpowiedzialności wspólnika za długi spółki cywilnej obrazuje możliwość egzekucji z następującego majątku:
– osobistego małżonka będącego wspólnikiem,
– z jego wynagrodzenia za pracę,
– z zysku z tytułu członkostwa w spółce,
– z korzyści z praw autorskich i praw twórcy.

Read More

Jak wyłączyć wspólnika ze spółki z o.o.

Parter w spółce kapitałowej

Wspólnik w spółce

W sytuacjach kryzysowych wymagana jest od zarządzającego lub zarządzających organizacją gospodarczą niezwykła koncentracja i pełna zgoda co do strategii działania. Niestety, często emocje i niewłaściwa ocena sytuacji powodują rozbieżności w sposobie dalszego postępowania. Pamiętać należy, że szef firmy ma obowiązek zgłosić w określonym czasie, dwa tygodnie od utraty płynności finansowej, wniosek o upadłość układową lub likwidacyjną. Wspólnicy spółki osobowej, zarząd spółki kapitałowej (np. spółki z o.o.) często mają różną ocenę sytuacji i nie są zgodni co należy w sytuacji problemów finansowych dalej robić. Co więcej, nierzadko ukrywają przed sobą niewygodne fakty, zatajają rzeczywistość, a nawet posuwają się do oszustwa i fałszerstwa.

 

 

 

 

 

Read More

Jak uchronić swój dom od licytacji komorniczej.

Ochrona majątku – nieruchomości. Jak uchronić swój dom od licytacji komorniczej.

 Jedną z najbardziej chronionych rzeczy w sytuacji finansowego kryzysu jest posiadana nieruchomość, zwłaszcza dom czy mieszkanie w którym zamieszkujemy. Nie tylko względy materialne, ale również uczuciowe, poczucie stabilizacji i oparcia powodują, że chcemy za wszelką cenę uniknąć utraty swojego gniazda. Hipoteka nieruchomości jest niezwykle wygodnym i stosunkowo pewnym środkiem zabezpieczenia roszczenia wierzyciela, toteż kredytodawca, banki, instytucje finansowe, partnerzy gospodarczy i inni w celu zabezpieczenia swoich interesów obciążają hipotekę nieruchomości. W przypadku wystąpienie niewypłacalności następuje odzyskanie zobowiązań na drodze egzekucji komorniczej z nieruchomości.

Read More

Postępowanie układowe

Większość przedsiębiorców nie posiada dostatecznej wiedzy na temat jak przeprowadzić postępowanie układowe z wierzycielami, traktując dosłownie postępowanie układowe jako próbę dogadania się dłużnika z wierzycielami, a widząc zdecydowanie negatywną ich postawę, czemu trudno się dziwić, rezygnuje z tej formy naprawy swoich finansów i brnie dalej, zwykle starając się unikać, jak to tylko możliwe, swoich „prześladowców”.

Read More

Upadłość likwidacyjna a układowa

Rozważając złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości, musimy zdecydować, jaka forma upadłości jest dla nas odpowiednia. O upadłości układowej wiemy już, natomiast upadłość likwidacyjna firmy jest dla wielu przedsiębiorców znana jedynie w zarysach. Pamiętać musimy, że zgłaszając upadłość likwidacyjną, inaczej likwidację firmy, w momencie ogłoszenia jej przez sąd tracimy zarząd nad firmą i oddajemy go w ręce syndyka. To pozbawienie prawa zarządu jest decydującym czynnikiem podjęcia decyzji o likwidacji firmy. Wprawdzie do momentu wyprzedaży majątku firmy możemy wnioskować o umorzenie postępowania likwidacyjnego, zwykle jednak decyzja ta jest decyzją ostateczną. W znamienitej większości przypadków likwidacja firmy podyktowana jest względami zdrowotnymi, rodzinnymi, skomplikowanymi relacjami ze wspólnikiem lub wspólnikami lub niedotrzymaniem postanowień zawartego układu z wierzycielami i w konsekwencji likwidacja firmy.  Zawsze opłaca się jednak zachować zarząd nad firmą i dalszą walkę na polu gospodarczym, co pozwala na negocjacje z wierzycielami i zachowanie nadziei na dalszy rozwój.

Read More